Rozmiar czcionki
A-
A+
A++
Kolory strony
ABC
ABC
Dyslexia
Ustawieniavision settings
Standardowa wersja stronystandard version
Schowaj panelclose settings

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w poniżej, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im przez obowiązujące przepisy prawa.

a. Administrator - Fundacja Ukryte Marzenia z siedzibą w Chodzieży (64 – 800), ul. Strzelecka 15, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000553238, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 6070081627;

b. Dane – dane osobowe w rozumieniu RODO;

c. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;

d. RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

e. Strona – strona internetowa Administratora, pod adresem: https://ukrytemarzenia.pl/

f. Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Strony;

2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Strony informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane.

3. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Stronę.

4. Przeglądanie Strony bez korzystania z jakiekolwiek usługi, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.

5. Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie mu przekazanym.

6. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z dostępnych usług Strony.

7. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Strony jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą zgody na przetwarzanie Danych tego, kto wysyła formularz.

§ 2

DANE NA STRONIE

1. Wszelkie Dane w zakresie korzystania ze Strony są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) oraz f) i zgodnie z treścią RODO.

2. Administratorem Danych Użytkowników jest Administrator.

3. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr; wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych; korzystania z usług dostępnych za pomocą Strony; w celach marketingowych; a także w celach związanych z dokonaną przez Użytkownika darowizną.

4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych.

6. O ile przepisy prawa obowiązującego nie zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych, Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, , a w przypadku Danych uzyskanych w związku z wpłatą środków na rzecz Administratora – do czasu niezbędnego do przeprowadzenia rozliczeń i realizacji umowy darowizny.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa.

8. Użytkownik w każdym momencie ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego.

9. Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony praw, dóbr lub innych praw.

10. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach marketingowych.

11. W przypadku Danych zbieranych w związku z dokonywaniem wpłat na rzecz Administratora za pomocą widgetu „WESPRZYJ NAS”, udostępnianego na Stronie, źródłem uzyskania Danych przez Administratora jest podmiot Blue Media S.A., świadczący usługi obsługi płatności.

§ 3

PLIKI COOKIES

1. Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www.

2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych - co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Strony oraz jego dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.

3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.

4. Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora.

5. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Strony; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Strony; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej;

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strona kierowana jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Strony (w drodze wyjątku).

2. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Strony przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Strony - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub ze Strony przy wykorzystaniu sieci.

3. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub ze Strony.

4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa polskiego.

5. W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności, lub w przypadku chęci usunięcia Danych z bazy klientów/kontaktów, prosimy o kontakt mailowy na adres: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com.